Centrale Opvang Schooluitvallers (COS)

Wat biedt Centrale Opvang Schooluitvallers (COS)
Het COS project biedt een opvang van maximaal 8 weken aan jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn op school waarbij terugkeer mogelijk is. Tijdens dit traject wordt er veel geinvesteerd in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en gedragsverandering. Tijdens de COS periode wordt er  gewerkt aan schoolopdrachten, er vinden trainingen plaats en er word geobserveerd en onderzoek gedaan.

Om te komen tot een gedragsverandering maken we gebruik van verschillende interventies en educatie. We werken aan het individuele en het groepsproces middels verschillende trainingen zoals adventure training en weerbaarheidstrainingen.

Maximaal 4 schooldagen per week verblijven jongeren binnen het COS, minimaal 1 dag per week gaan ze terug naar school. De invulling van deze dag zal bekeken worden samen met alle betrokkenen.

Als laatste volgt er een advies richting school, jongeren en ouders. Dit advies wordt gegeven door de directe medewerkers nadat het besproken is door een adviescommissie. Aansluitend aan dit advies kan er nog gekozen worden voor ambulante nazorg.

Ook kent het COS een ambulante tak. Vanuit COS ambulant ligt de nadruk niet alleen op de uitval maar vooral op het systeem. Welke rol hebben ouders, welke rol heeft school en/of welke personen zijn nog meer betrokken.

Steeds uitgaan van de vraag: Wat heeft de jongere en zijn systeem nodig om terug te keren naar school?

De duur en vorm van de ambulante begeleiding word vooraf besproken met de betrokken partijen. Er kunnen verschillende interventies geboden worden zoals: Gezinstraining, Adventure training, coaching (voor scholen, ouders enz), weerbaarheidtrainingen en ambulante begeleiding (binnen school en/of thuis).

Het COS wordt uitgevoerd door gecertificeerde trainers op het gebied van ervarend leren, sociale vaardigheidstraining en agressieregulatietraining.

Waarom

  • Voorkomen van schooluitval, verbeteren van de sfeer op school en snellere verduidelijking van het probleemgebied.
  • Flexibel inzetbaar, gesprekken, trainingen, observatie en klassentrainingen.
  • Inzet van Adventuretraining, weerbaarheidstraining, educatie en begeleiding op maat.
  • Onderzoek en diagnostiek, deelname aan ZAT en adviesgesprekken.
  • Vermindering wachtlijst thuiszitters en dreigende uitvallers.
  • Snellere acties en hulp aan scholieren die dit nodig hebben.
  • Intensieve en positieve samenwerking met  scholen en VSV. Betere doorstroming naar andere school cq hulpvormen.
  • Per schooljaar worden meer jongeren geholpen, er is minder uitval.

Voor Wie
Jongeren die dreigen uit te vallen binnen het voortgezet-  en middelbaar beroepsonderwijs,  waarbij een terugkeer het uitgangspunt is.

Waar
Pieter Hooftstraat 16 in Heerlen.

Voor meer informatie over de werkwijze, aanmelding en financiering kunt u het contactformulier (zie kopje Contact)  invullen.  Er zal dan zo spoedig mogelijk met u contact worden opgenomen.